امکاناتافزودن به سازنده جستجوورودییافت شدهزمان
تاریخچه خالی است
تا
تا

متن خود را وارد نمایید.

می‌توانید از اوپراتور‌های AND و OR و NOT برای دقیق‌تر کردن خروجی استفاده کنید.

این فیلد دارای مقدار عددی می‌باشد. شما می‌توانید برای جستجو، یک بازه از حداقل تا حداکثر برای آن مشخص کنید. مثال:

10 تا 20

اگر یکی از حدها مشخص نیست به جای آن از * استفاده کنید:

10 تا * یعنی مقدار ده یا بیشتر.
* تا 20 یعنی مقدار تا ۲۰.

این فیلد دارای مقدار تاریخ می‌باشد. تاریخ می‌تواند در هر دو شکل میلادی و شمسی وارد شود. قالب تاریخ به این شکل است:

2010-1-1 تا 2012-2-2
1390-1-1 تا 1392-1-1
1390-2-3 10:30 تا 1392-2-2 10:30
2010-10-20 10:20:30 تا 2012-10-20 20:00

توجه کنید در صورتی که ساعت را وارد نکنید، تاریخ از نیمه شب لحاظ می‌شود. اگر یکی از حدهای پایین یا بالای بازه زمانی جستجو مشخص نیست، به جای آن از * استفاده کنید:

1390-1-1 تا * یعنی از ۱۳۹۰-۱-۱ به بعد.
* تا 1390-1-1 یعنی تا تاریخ ۱۳۹۰-۱-۱.

اگر قصد دارید تا در یک روز خاص جستجو کنید، باید بازه زمانی را از روز مورد نظر تا روز بعد آن مشخص کنید. زیرا تمام تاریخ‌هایی که زمان ندارند از نیمه شب محاسبه می‌شوند:

1390-1-1 تا 1392-1-2

یک یا چند گزینه را برای جستجو انتخاب کنید. نتیجه جستجو شامل مواردی است که حداقل یکی از گزینه‌های انتخاب شده را شامل شود.